Szkolenia wstępne

Każdy pracodawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne i higieniczny warunki pracy. Przy zatrudnianiu nowego pracownika musi niezwłocznie przeszkolić go pod kątem ogólnych zasad bhp i ppoż oraz udzielania pierwszej pomocy, zapoznać go z oceną ryzyka zawodowego i przeprowadzić instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż ogólny przeprowadzany jest przez pracownika służby bhp. Pracownik, który odbył takie szkolenie wstępne do roku powinien odbyć szkolenie okresowe BHP.

Celem instruktażu ogólnego jest:

 • zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami bhp i ppoż
 • zapoznanie pracownika z jego prawami i obowiązkami wobec pracodawcy wynikającymi z Kodeksu Pracy
 • zapoznanie pracownika z zasadami udzielania pierwszej pomocy

Szkolenia BHP

 • Szkolenia wstępne
 • Szkolenie dla pracowników administracyjno – biurowych
 • Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Szkolenie dla kadry inżynieryjno – technicznej
 • Szkolenie dla kadry zarządzającej
 • Szkolenie dla pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie dla kadry zarządzającej

Jesteś właścicielem firmy, prezesem, dyrektorem lub kierujesz grupą pracowników? Wybierz szkolenie okresowe skierowane do kadry kierowniczej, które nie może być przeprowadzane rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie ma na celu zaktualizować wiedzę z zakresu:

 • Oceny zagrożeń i ryzyka wynikających z zagrożeń występujących w czasie pracy
 • Ochrony pracowników przed powyższymi zagrożeniami
 • Tworzenia warunków pracy wykluczających ryzyko wystąpienia zagrożeń

Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych

Szkolenie dla pracowników administracyjno – biurowych

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracyjno biurowych szkół, uczelni wyższych i innych placówek oświatowych, służby zdrowia i innych pracowników pracujących na co dzień przed monitorem komputera.

Szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Program szkolenia obejmuje między innymi:

 • ocenę zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
 • kształtowanie pracy zgodnie z warunkami BHP
 • postępowanie w razie zaistnienia wypadku

Czas trwania szkolenia to 8 godzin dydaktycznych

Szkolenie dla pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie dla pracowników BHP odbywa się w 12-osobowych grupach. Spotkanie te są sumą doświadczeń specjalistów z zakresu BHP oraz poprzednich edycji kursu. Prócz wykwalifikowanych szkoleniowców na każde spotkanie zapraszamy specjalistę, który dzieli się wieloletnimi doświadczeniami ze współpracy z firmami o wysokich standardach BHP.

Zakres szkolenia obejmuje:

 • zapoznanie się aktami prawnymi BHP
 • wykrycie i analizę zagrożeń występujących w pracy oraz oceną ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk
 • zapoznanie się z elementami środowiska pracy wpływającymi negatywnie na zdrowie pracowników
 • rozpoznanie okoliczności i przyczyn występowania wypadków przy pracy
 • mprzyswojenie wiedzy z metod i organizacji szkoleń BHP

Czas trwania szkolenia: 32 godziny dydaktyczne (w tym 4 godziny ćwiczeń)

Szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli i opiekunów

Proponowane przez nasz szkolenie skierowane jest do nauczycieli oraz opiekunów, którzy na co dzień mogą mieć styczność z sytuacją zagrożenia zdrowia lub życia. Utrata przytomności, upadek lub złamania, to te sytuacje, które mogą przerwać beztroskę naszych podopiecznych, dlatego też obowiązkiem opiekunów jest umieć w szybki i skuteczny sposób reagować. Na szkoleniu poruszane są w szczególności stany zagrożenia życia, z jakimi mogą mieć do czynienia na co dzień nauczyciele rodzice i opiekunowie. Szkolenie kładzie szczególny nacisk na rozpoznawanie stanów zagrożenia życia oraz udzielanie pierwszej pomocy u dzieci i niemowląt. Umiejętności nabyte podczas szkolenia pozwolą nie tylko skuteczniej reagować, ale także wyzwolić w opiekunie pewność siebie i poczucie możliwości podjęcia działania w sytuacji zagrożenia.

Dokładny program , do wglądu.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm

Szkolenie jest adresowane do wszystkich firm chcących przeszkolić swoich pracowników z zakresu pierwszej pomocy.

Program szkolenia dla Firm uzgadniany jest z pracodawcą tak, aby był w pełni dostosowany do warunków występujących w zakładzie pracy.

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy oraz najnowszymi wytycznymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Po szkoleniu kursanci otrzymają stosowne certyfikaty, dzięki którym pracodawca będzie mógł wyznaczyć pracownika do udzielania pierwszej pomocy w firmie zgodnie z Kodeksem Pracy, art. 209 1. § 1, art. 237 11a w § 1 pkt 3.

Standardowo na szkoleniu omawiane są wszystkie stany zagrożenia życia u dzieci i dorosłych, oraz postępowanie z osobą poszkodowaną w wypadku przy pracy, upadku z wysokości oraz wypadku samochodowym według programu.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla osób indywidualnych

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla osób indywidualnych przygotowaliśmy z myślą o tych, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do ratowania życia w sytuacjach zagrożenia. Czasem właśnie te kilka minut potrzebne na przybycie karetki pogotowia, pomaga uratować ludzkie zdrowie, a nawet życie. Jeżeli chcesz nauczyć się pierwszej pomocy jako osoba indywidualna zapisz się na jeden z naszych terminów. Każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Kurs prowadzony wg najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.

 

Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szczególną uwagę należy zwrócić na szkolenia dla stanowisk robotniczych. To właśnie Ci pracownicy obarczeni są największą liczbą zagrożeń związany ze swoją pracą oraz najczęściej padają ofiarą wypadków w pracy.

Szkolenie kładzie nacisk na:

 • Zapoznanie się pracowników z zasadami BHP
 • Zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych
 • Przyswojenie metod przeciwdziałania wypadkom

Szkolenia BHP dla stanowisk robotniczych muszą być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 lata. Natomiast w przypadku prac o szczególnym zagrożeniu, nie rzadziej niż na rok.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

 

Szkolenie dla kadry inżynieryjno – technicznej

Pracownicy techniczni i inżynieryjni są gwarantem bezawaryjnego działania firmy oraz motorem jej rozwoju. Dlatego szkolenie osób zajmujących tego typu stanowiska powinny być przeprowadzanie maksymalnie co 5 lat.

Nasze szkolenie odnosi się do:

 • Oceny zagrożeń w trakcie wykonywania pracy
 • Tworzenia stanowisk pracy w oparciu o zasady BHP
 • Sposobów usuwania lub minimalizowania zagrożeń występujących w pracy

Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych